Xử lý tình huống có người xâm nhập bất hợp pháp

Các đơn vị thuê mướn dịch vụ bảo vệ, thông thường mong muốn một “văn hóa” nhất định trong phạm vi họat động kinh doanh của họ. Họ yêu cầu các công ty dịch vụ bảo vệ khi thi hành nhiệm vụ cũng phải đảm bảo tuân thủ văn hóa này; một nhiệm vụ phức tạp và đầy thử thách. Làm thế nào nhân viên bảo vệ có thể bảo đảm an ninh trật tự một cách hiệu quả mà […]